ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตอนที่ 1

ประเทศญี่ปุ่นในยุคแรกๆสันนิฐานว่าในช่วงเวลาประมาณ 35,000 ปีก่อนมีมนุษย์กลุ่มแรกได้เข้ามาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นครั้งแรกในช่วงยุคหินเก่า ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถูกแบ่งเป็นช่วงยุคต่างๆซึ่งในแต่ละยุคนั้นถูกแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคต่างๆ โดยเริ่มแรกจะเป็นยุคโจมงเริ่มต้นราว 10,000 ปีก่อนผู้คนดำรงชีวิตโดยการล่าสัตว์ เป็นเครื่องนุ่งห่มและอาหาร รวมถึงมีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับใส่อาหาร ต่อมาเมื่อถึงช่วงยุค 300 ปีก่อนเป็นช่วงของยุคยะโยะอิ เป็นยุคที่ผู้คนเริ่มมีการปลูกข้าว และเริ่มมีการใช้โลหะเป็นครั้งแรก

ยุคโคะฟุง เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 9 ถึง 12 เป็นยุคที่ญี่ปุ่นเริ่มปกครองแบบราชวงศ์ คำว่าโคะฟุง นั้นมีความหมายว่า สุสาน ซึ่งในยุคนั้นนิยมสร้างสุสานขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์ ในยุคนี้เป็นศูนย์กลางการปกครองนั้นอยู่บริเวณภาคคันไซ เป็นยุคที่เริ่มมีพระพุทธศาสนาเข้ามาสันนิฐานว่าเริ่มเข้ามาจากคาบสมุทรเกาหลีสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น แต่พระพุทธรูปและพุทธศาสนาในญี่ปุ่นนั้นได้รับมาจากอิทธิพลของประเทศจีนและได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย

ยุคนะระ เป็นยุคแรกที่เริ่มมีการปกครองของญี่ปุ่นเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นมาก ในช่วงปี พ.ศ. 1253 – 1337 มีระบอบการปกครองที่ชัดเจนมากขึ้นศูนย์กลางการปกครองในขณะนั้นอยู่ที่ เฮโจเกียวในจังหวัดนะระในปัจจุบัน ในยุคนี้เริ่มมีการเขียนวรรณกรรมซึ่งเริ่มในช่วง พ.ศ. 1255 ในยุคนี้มีการย้ายเมืองหลวงอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาเริ่มต้นสู่ยุคเฮดัง เริ่มต้นขึ้นในช่วง พ.ศ. 1337 ถึง พ.ศ.1728 ในช่วงของยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นเริ่มมีบทบาทและพัฒนามากขึ้น อีกทั้งในยุคนี้ยังเริ่มมีการประดิษฐ์อักษรด้วย

 

 

 

 

เรื่องราวของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้ว เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และยาวนานมากวัฒนธรรมดังกล่าวสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งวัฒนธรรมนั้นกลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ยาวนาน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ราวๆ 377,944 ตารางกิโลเมตร ประเทศญี่ปุ่นมีสัญลักษณ์ตัวอักษรเป็นตัวคันจิซึ่งแปลว่า ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่นจึงได้รับฉายาว่า แดนอาทิตย์อุทัย

ญี่ปุ่นประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่คือ เกาะฮอนชู ฮกไกโด คิวซู และซิโกกุ ประเทศส่วนมากเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยภูเขา ญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของเปลือกโลกจึงทำให้มีแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีภูเขาไฟกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดคือ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาไฟที่สงบแต่ยังไม่ดับสนิท ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก หรือประมาณ 128 ล้านคน โดยเฉพาะพลเมืองที่อาศัยอยู่เขตเมืองหลวงอย่าง โตเกียว

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญด้านการงาน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานให้เข้ากับยุคสมัยให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและยังคงดำรงสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก ในปัจจุบันเราจะเห็นสินค้าเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหน้ามากอย่างเช่น Sony ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ละเอียดและทนทาน รวมถึงการท่องเที่ยวที่มีผู้คนจากต่างๆประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นมากมาย ทำให้ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เด่นทางด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก