ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตอนที่ 1

ประเทศญี่ปุ่นในยุคแรกๆสันนิฐานว่าในช่วงเวลาประมาณ 35,000 ปีก่อนมีมนุษย์กลุ่มแรกได้เข้ามาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นครั้งแรกในช่วงยุคหินเก่า ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถูกแบ่งเป็นช่วงยุคต่างๆซึ่งในแต่ละยุคนั้นถูกแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคต่างๆ โดยเริ่มแรกจะเป็นยุคโจมงเริ่มต้นราว 10,000 ปีก่อนผู้คนดำรงชีวิตโดยการล่าสัตว์ เป็นเครื่องนุ่งห่มและอาหาร รวมถึงมีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับใส่อาหาร ต่อมาเมื่อถึงช่วงยุค 300 ปีก่อนเป็นช่วงของยุคยะโยะอิ เป็นยุคที่ผู้คนเริ่มมีการปลูกข้าว และเริ่มมีการใช้โลหะเป็นครั้งแรก

ยุคโคะฟุง เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 9 ถึง 12 เป็นยุคที่ญี่ปุ่นเริ่มปกครองแบบราชวงศ์ คำว่าโคะฟุง นั้นมีความหมายว่า สุสาน ซึ่งในยุคนั้นนิยมสร้างสุสานขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์ ในยุคนี้เป็นศูนย์กลางการปกครองนั้นอยู่บริเวณภาคคันไซ เป็นยุคที่เริ่มมีพระพุทธศาสนาเข้ามาสันนิฐานว่าเริ่มเข้ามาจากคาบสมุทรเกาหลีสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น แต่พระพุทธรูปและพุทธศาสนาในญี่ปุ่นนั้นได้รับมาจากอิทธิพลของประเทศจีนและได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย

ยุคนะระ เป็นยุคแรกที่เริ่มมีการปกครองของญี่ปุ่นเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นมาก ในช่วงปี พ.ศ. 1253 – 1337 มีระบอบการปกครองที่ชัดเจนมากขึ้นศูนย์กลางการปกครองในขณะนั้นอยู่ที่ เฮโจเกียวในจังหวัดนะระในปัจจุบัน ในยุคนี้เริ่มมีการเขียนวรรณกรรมซึ่งเริ่มในช่วง พ.ศ. 1255 ในยุคนี้มีการย้ายเมืองหลวงอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาเริ่มต้นสู่ยุคเฮดัง เริ่มต้นขึ้นในช่วง พ.ศ. 1337 ถึง พ.ศ.1728 ในช่วงของยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นเริ่มมีบทบาทและพัฒนามากขึ้น อีกทั้งในยุคนี้ยังเริ่มมีการประดิษฐ์อักษรด้วย